زمانبندی تولید

زمان بندی تولید

زمان مطالعه مقاله
اندک دقیقه
تاریخ انتشار
۲۱ دی ۱۴۰۰

1- تاثیر طرح و نقشه بر روی زمان بندی تولید:

با توجه به مکانیزم تولید بر اساس ساختار مهندسی ابتدا به ساکن می بایستی طرح و نقشه پس از بررسی به تائید مشتری رسیده و سپس با توجه به تیراژ تولید و زمان تحویل برنامه ریزی تولید تهیه گردد.

2- موارد گوناگونی بر روی برنامه ریزی تولید موثر هستند که عبارتند از:

3- تطابق زمانی بین برنامه تولید و انجام فرایندهای تولید محصول:

تطابق زمانی بر اساس سفارشات فروش و تحویل به مشتریان می باشد.

چنانچه سفارشی در ردیف برنامه ریزی تولید قرار گیرد می توان برای قرار گرفتن در سیکل فرایند تولید آن زمان بندی نمود.

4- تاثیر میزان بازه های زمانی در مراحل مختلف بر روی کیفیت محصول نهایی: 

با توجه به نوع دستگاه ها و پیوستگی انجام مراحل فرایند تولید، بازه های زمانی تأثیری بر روی  کیفیت تولید محصول نهایی ندارند.

5-عوامل موثر در طراحی نقشه ساخت محصول:

دانستن نیاز مشتری تاثیر بالایی بر طرح و نقشه ایجاد شده برای قطعه تولیدی دارد و آگاهی کامل مشتری از درخواست خود کمک شایانی به ایده پردازان و طراحان ما خواهد کرد.

ثبت نظر جدید

یازده − چهار =