ویدیو تمرین با دمبل فومی در آب

تمرین کردن با دمبل فومی باعث بهبود درد و التهابات ناشی از آرتروز بدن می شود. و برای ستون بدن بسیار مفید است. در این ویدیو می توانید تعدادی تمرین به کمک دمبل فومی در داخل آب را مشاهده کنید.